Login

Privacyverklaring

FCR Media

Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.

Voor FCR Media is de privacy van haar klanten erg belangrijk. We willen dan ook transparant zijn over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat we er mee doen. Bovendien willen wij dat u uw rechten kent met betrekking tot deze persoonsgegevens. Om deze redenen raden wij u sterk aan om deze Privacyverklaring door te nemen en om ons te contacteren bij eventuele vragen.

1. Definities

De volgende definities helpen u de Privacyverklaring beter te begrijpen:

“Wij”, “Onze”, “Ons”, verwijst naar

FCR Media Belgium NV, oftewel “FCR Media”

Uitbreidingstraat 82, 2600 Berchem

0807.677.428.

info@fcrmedia.be;

“U”, “Uw” verwijst naar een website bezoeker, een sollicitant, een klant of een potentiële klant;

“Persoonsgegevens” verwijst naar elke informatie die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) identificeert als een individu;

“Website(s)”: verwijst naar https://fcrmedia.be, https://www.goudengids.be, https://www.wittegids.be, https://dexville.be en/of http://careers.fcrmediabelgium.be alsook alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken, sociale media tabbladen of andere aanbiedingen die een link plaatsen naar deze Privacyverklaring.

2. Wat is het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens van websitebezoekers, sollicitanten, klanten en potentiële klanten die worden verzameld en gebruikt door FCR Media. Het gaat hier onder meer om informatie die FCR Media verzamelt via haar Websites, om informatie die onze (potentiële) klanten spontaan geven, alsmede om gegevens die offline worden verzameld voor commercieel gebruik, die door ons worden beheerd.

Deze Privacyverklaring werd opgesteld en wordt up-to-date gehouden in overeenstemming met de bepalingen en vereisten van de privacyregelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort ‘AVG’, in het Engels General Data Protection Regulation, afgekort ‘GDPR’). Dit wilt zeggen dat FCR Media persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de principes voor verwerking zoals omschreven in de GDPR.

3. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

FCR Media Belgium NV, Uitbreidingstraat 82, 2600 Berchem, België, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

4. Welke gegevens verzamelen wij van u en met welk doel verzamelen wij die gegevens?

4.1. Verwerking van persoonsgegevens opgenomen in de gouden gids en witte gids

Eén van de diensten van FCR Media is de publicatie en verdeling van de gouden gids en de witte gids. Het gaat hierbij zowel over de verspreiding van gidsen in gedrukte vorm (papieren gidsen) als in elektronische vorm (internet, smartphones, enz.). Volgende persoonsgegevens kunnen hierbij verwerkt worden: naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, foto’s en betaalgegevens. De gegevens die we gebruiken voor de publicatie van de gouden en de witte gids zijn afkomstig uit onze databank, waar ze aangevuld worden met informatie afkomstig van andere bronnen waaronder de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor de commerciële advertenties in de gouden gids is de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig vanwege het bestaan van een overeenkomst tussen uzelf en FCR Media. Deze overeenkomst kan ook telefonisch afgesloten worden. Hierbij wordt er expliciet gevraagd of het gesprek opgenomen mag worden als bewijs van het bestaan van de overeenkomst. Indien u geen toestemming wilt geven, wordt het gesprek niet opgenomen en wordt de overeenkomst u per mail verstuurd voor ondertekening. Voor de gratis meldingen is de publicatie rechtmatig vanwege een gerechtvaardigd belang van FCR Media. U kan op elk ogenblik beslissen om niet langer gebruik te maken van deze gratis melding, zie punt ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

De publicatie van de witte gids en de persoonsgegevens hierin opgenomen is rechtmatig omdat FCR Media hiermee een taak van algemeen belang behartigt. De persoonsgegevens opgenomen in de witte gids worden enkel gebruikt voor de publicatie ervan. U kan op elk ogenblik beslissen om niet langer vermeld te staan in de witte gids, zie punt ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

Indien u de papieren-versie van de gouden- en /of witte gids niet langer wenst te ontvangen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig, zodat wij ons ervan kunnen vergewissen dat wij de aanvraag van de juiste persoon verwerken en niet de verkeerde persoon uit ons bestand wissen. Hiervoor vragen wij u volgende gegevens mee te delen: naam en voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kan zich hier uitschrijven.

Naast de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens voor publicatie en verdeling van de gouden gids en de witte gids, wordt deze data ook doorgegeven aan een partner die volop bezig is een platform te ontwikkelen dat zowel KMO’s als individuen toelaat om hun (bedrijfs)profiel, contactgegevens en (eventuele) goedkeuring voor de verwerking van hun persoonsgegevens onder de GDPR door derden, te beheren. FCR Media meent zich te kunnen beroepen op het gerechtvaardigd belang voor de doorgave van de gegevens aan deze partner gelet op (i) de bijzondere aard van de betrokken (persoons)gegevens (nl. data met betrekking tot natuurlijke personen die steeds handelen in een professionele/commerciële context) en (ii) het feit dat FCR Media er redelijkerwijze van mag uitgaan dat de betrokken personen geen bezwaar hebben tegen de doorgifte van hun data aan een partner die de online zichtbaarheid van hun bedrijf of professionele activiteit verhoogt en hen de opportuniteit geeft om hun zaak te beheren in overeenstemming met de GDPR. U kan zich op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van uw gegevens door onze partner, zie punt ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

4.2 Verwerking van persoonsgegevens bij het leveren van onze digitale marketing diensten

Naast de publicatie van de gouden en witte gids, levert FCR Media ook heel wat digitale marketing diensten. We ontwerpen websites, vergroten de online zichtbaarheid en vindbaarheid van uw bedrijf, zorgen ervoor dat u zichtbaar bent met de juiste gegevens, maken bedrijfsvideo’s, bieden een online reserveringssysteem aan, plaatsen uw advertenties op social mediasites en adverteren via zoekmachines zoals Google waardoor uw bedrijf boven andere zoekresultaten verschijnt. Volgende persoonsgegevens kunnen hierbij verwerkt worden: naam en voornaam, adres, e-mailadres, foto’s, video’s, telefoonnummer en betaalgegevens. Afhankelijk van de dienst en het advertentiemedium dat u gekozen heeft en de informatie die u ons aangeleverd heeft, kan er meer of minder informatie gepubliceerd worden. Het gaat hier onder meer over logo’s, websites en andere bedrijfsgerelateerde informatie. De verwerking van de persoonsgegevens bij de uitvoering van deze diensten is nodig zodat we de juiste informatie over uw bedrijf online kunnen tonen en om de overeenkomst die u met FCR Media afgesloten hebt, correct te kunnen beheren.

De verwerking van de gegevens is rechtmatig vanwege het bestaan van deze overeenkomst. Bij bepaalde van de hierboven vermelde diensten, heeft u de mogelijkheid om uw aangekocht product zelf te beheren en bepaalde gegevens te wijzigen. U krijgt toegang door het ingeven van een gebruiksnaam en wachtwoord. Deze mogelijkheid bestaat enkel voor onze diensten Websites en Netsync. Voor de diensten waar u de gegevens niet zelf kan aanpassen en toch gewijzigd wilt zien, kunt u contact opnemen met onze klantendienst.

Door middel van onder meer cookies, Facebookpixels en/of bepaalde algoritmes die in de door u aangekochte producten worden verwerkt, kan FCR Media de volgende gegevens van uw klanten verwerken: IP adres, locatiegegevens, type toestel, browser type en/of besturingssyteem en zoek-, surf – en clickgedrag. FCR Media gebruikt deze gegevens enkel om u op een geanonimiseerde manier statistieken te bezorgen met betrekking tot uw producten.

4.3 Verwerking van persoonsgegevens bij het aanbieden van een online (CRM) platform voor optimaal klantenbeheer

Indien u beslist heeft gebruik te maken van het online (CRM) platform voor optimaal klantenbeheer dat FCR Media aanbiedt, dient FCR Media volgende gegevens te verwerken om uw account te kunnen aanmaken: naam, telefoonnummer, adres, e-mail. De verwerking van de gegevens is rechtmatig vanwege het bestaan van deze overeenkomst.
FCR Media heeft toegang tot alle persoonsgegevens die door u (dan wel uw klanten) worden ingevoerd in het platform, maar zal deze niet gebruiken voor eigen (commerciële of andere) doeleinden. Alle data in het platform zijn toegankelijk voor FCR Media teneinde (vanop afstand) een optimale dienstverlening aan de klant te kunnen waarborgen (vb. aanpassing instellingen/voorkeuren, demonstratie van de mogelijkheden van het platform, enz.).

4.4 Verwerking van persoonsgegevens door de verstrekking van gegevens aan andere bedrijven die data commercialiseren (data partners)

FCR Media Media kan de gegevens uit haar databanken commercialiseren en verstrekken aan data partners voor volgende doeleinden:

Direct marketing doeleinden van data partners: verkoop van de data, gebruik van de data voor marketing doeleinden of bestandsopbouw in opdracht van derden, het gebruik van de gegevens voor validatie ervan en voor verrijking van bestanden;

Aanbieden van statistische analyseproducten en publicatie of verkoop van deze analyses door data partners;

Commercialisering van gegevenselementen door data partners die tot stand gekomen zijn door de kruising van de gegevens uit onze databank met andere gegevensbronnen van die data partners.

Volgende persoonsgegevens kunnen hierbij verwerkt worden: naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, financiële gegevens en bedrijfsspecifieke informatie. Met deze data partners wordt contractueel bedongen dat zij deze gegevens enkel voor de hierboven vermelde welbepaalde doeleinden mogen gebruiken.

Voor klanten maakt het verstrekken van deze gegevens aan data partners integraal deel uit van de door u gekozen dienstverlening en algemene verkoopsvoorwaarden van FCR Media en heeft deze doorgifte mede tot doel de zichtbaarheid en bekendheid van uw bedrijf te vergroten. De verwerking is hier rechtmatig vanwege de overeenkomst die u met FCR Media afgesloten heeft. U kan steeds aan FCR Media vragen dat we uw gegevens niet langer delen met data partners. Ook voor de bedrijven die geen overeenkomst hebben met FCR Media en enkel gebruik maken van de gratis meldingen, is er de mogelijkheid om te verzoeken dat uw gegevens niet langer verstrekt worden aan onze partners, zie punt ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

4.5 Verwerking van persoonsgegevens in MyMedia

FCR Media biedt een MyMedia platform aan. Momenteel wordt de toegang tot het platform enkel aangeboden aan nieuwe klanten. Op termijn is het de bedoeling dat al onze klanten hier gebruik van kunnen maken. Op het MyMedia platform krijgt u een overzicht van de diensten die u afneemt en in het verleden afgenomen hebt van FCR Media en krijgt u statistieken te zien omtrent de werking van deze dienst voor uw bedrijf. Daarnaast worden volgende persoonsgegevens van u getoond op uw profielpagina: naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens en een overzicht van uw facturen, betaalstatus en een overzicht van uw afgesloten contracten. We gebruiken deze gegevens om u een goed overzicht te geven van welke gegevens we van u gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u gesloten hebben. U kan deze informatie in MyMedia ook zelf aanpassen indien deze onvolledig of niet correct is. De toegang tot uw account op MyMedia wordt afgesloten na afloop van de overeenkomst. Er zijn ook cookies geplaatst op het MyMedia platform.

4.6 Verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van onze Websites

Via de Websites verwerkt FCR Media op verschillende momenten persoonsgegevens. Dit is het geval wanneer u bijvoorbeeld surft op onze Websites of gebruik maakt van de zoekmachine op de Websites. Door middel van onder meer cookies, Facebookpixels en/of bepaalde algoritmes kan FCR Media daarbij de volgende gegevens verwerken: IP adres, locatiegegevens, type toestel, browser type en/of besturingssyteem en zoek-, surf en clickgedrag. FCR Media gebruikt deze gegevens zodat u ten volle gebruik kan maken van onze Websites.

Ook wanneer u een review schrijft op onze Websites zal FCR Media de persoonsgegevens verwerken die door u meegedeeld worden, meer bepaald naam en/of e-mailadres. Tenslotte verwerkt FCR Media, indien u een afspraak maakt dan wel een offerte opvraagt bij één van onze adverteerders via onze Websites, uw e-mailadres (alsook datum en tijdstip van uw verzoek) om een correcte opvolging van de gevraagde afspraak/de offerteaanvraag te verzekeren. FCR Media kan deze persoonsgegevens rechtmatig verwerken gebaseerd op de toestemming die u daarvoor geeft bij het doorzenden van de review, uw offerteaanvraag of verzoek om een afspraak in te plannen. U kan te allen tijde deze toestemming terug intrekken, zie punt ‘9.7. Recht om uw toestemming in te trekken’ en ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

4.7 Verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van FCR Media

U kan zich steeds inschrijven op één van onze nieuwsbrieven. Via onze nieuwsbrieven kunnen we u op de hoogte houden van de diensten van FCR Media alsook van veranderingen en evoluties die zich voordoen in de markt. Bestaande klanten informeren we ook graag over producten en diensten die gelijkaardig zijn aan degene die ze bij ons gekocht hebben. We gebruiken hiervoor volgende persoonsgegevens: naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en informatie omtrent de diensten die u bij FCR Media afneemt. Op deze manier kunnen we de informatie interessanter en persoonlijker voor u maken. Deze gegevens kunnen we dan ook gebruiken om u uit te nodigen voor evenementen en trainingssessies die we organiseren. We maken ook gebruik van social media kanalen om onze diensten en evenementen te promoten. U kan op elk gewenst ogenblik beslissen om deze communicatie niet langer te ontvangen, zie punt ‘9.7. Recht om uw toestemming in te trekken’ en ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

4.8 Verwerking van persoonsgegevens door rapportering

FCR Media gebruikt uw gegevens ook om rapporten te maken en analyses uit te voeren om meer inzichten te verkrijgen omtrent haar diensten en om haar manier van werken te verbeteren. Volgende persoonsgegevens worden hierbij verwerkt: naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, financiële gegevens en informatie omtrent de diensten die u van FCR Media gebruikt of waar u in geïnteresseerd bent. De verwerking van deze gegevens om onze dienstverlening en ons dienstenaanbod te verbeteren is rechtmatig vanwege het gerechtvaardigd belang dat FCR Media heeft bij deze verbetering van de dienstverlening.

4.9 Verwerking van persoonsgegevens bij spontane sollicitaties

Via onze website http://careers.fcrmediabelgium.be kunt u spontaan solliciteren voor één van onze openstaande vacatures. Hierbij vragen wij u volgende persoonsgegevens mee te delen: naam en voornaam, geslacht, moedertaal, geboortedatum, de gemeente waar u woont, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, uw voorkeur wat betreft het departement waar u tewerk gesteld wilt worden, uw CV en een motivatiebrief. Indien er tijdelijk geen vacatures zijn die u interesseren, kan u de bovenvermelde gegevens ook achterlaten om nadien gecontacteerd te worden wanneer er een nieuwe vacature is. De verwerking van deze persoonsgegevens is rechtmatig vanwege de toestemming die u hiervoor gegeven heeft. De gegevens worden enkel gebruikt voor sollicitatie- en recruteringsdoeleinden. U kan op elk ogenblik uw toestemming intrekken, zie punt ‘9.7. Recht om uw toestemming in te trekken’ en ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

4.10 Verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van data quality en CRM-doeleinden

FCR Media ontvangt data van derden met het oog op het verrijken van haar eigen databanken. Op deze manier kan FCR Media de juistheid van de gegevens in de databanken verifiëren en de kwaliteit van de databanken garanderen. Dit is nodig zodat we de juiste informatie kunnen publiceren en de juiste informatie in onze producten kunnen vermelden (bv. op de website die we voor u maken). We gebruiken de data ook om potentiële klanten te informeren over onze diensten en producten. Potentiële klanten kunnen ook zelf het initiatief nemen en ons laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in onze diensten en producten. Ze kunnen dit doen door hun gegevens achter te laten via “uw bedrijf toevoegen”. Volgende persoonsgegevens kunnen hier verwerkt worden: naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, taal, financiële gegevens en bedrijfsspecifieke informatie zoals bedrijfsnaam en ondernemingsnummer.

FCR Media ontvangt enkel persoonsgegevens waarvoor de derde een rechtmatige verwerkingsgrond heeft om deze gegevens door te geven (bv. toestemming van de betrokkene of een wettelijke verplichting). De verwerking van deze gegevens is nodig zodat FCR Media haar verplichtingen onder de overeenkomst tussen uzelf en FCR Media kan nakomen. De verwerking van de gegevens die we ontvangen via “uw bedrijf toevoegen” is rechtmatig omdat deze gebaseerd is op uw toestemming. U kan te allen tijde deze toestemming terug intrekken zie punt ‘9.7. Recht om uw toestemming in te trekken’ en ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

FCR Media gebruikt uw persoonsgegevens ook voor bepaalde CRM-activiteiten, namelijk in het kader van klantenbehoud en bij het versturen van tevredenheidssurveys. In het kader van klantenbehoud worden volgende persoonsgegevens verwerkt: naam en voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Voor het afnemen van tevredenheidssurveys gebruiken we volgende persoonsgegevens: naam en voornaam, telefoonnummer en e-mailadres. Het gebruik van deze persoonsgegevens voor beide doeleinden is gerechtvaardigd door het bestaan van gerechtvaardigde belangen voor FCR Media.

4.11 Verwerking van persoonsgegevens door onze klantendienst

Voor al uw vragen, opmerkingen of klachten omtrent onze dienstverlening kunt u contact opnemen met onze klantendienst. U kan ook contact opnemen met de klantendienst als u bepaalde informatie omtrent uw bedrijf (of uzelf) wilt aanpassen in de dienst die u bij ons gekocht heeft. U kan een contactformulier invullen dat u hier kan terugvinden. Dit formulier wordt vervolgens verstuurd naar onze klantendienst. Of u kan gewoon bellen of e-mailen naar de klantendienst. Volgende gegevens kunnen hierbij verzameld worden: naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bedrijfsinformatie en informatie omtrent uw vraag. FCR Media gebruikt deze gegevens enkel om zo goed mogelijk te kunnen reageren op uw vraag of klacht. Het gebruiken van deze persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van een gerechtvaardigd belang voor FCR Media.

Inkomende telefoongesprekken met onze klantendienst worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

U kan tevens worden opgebeld door onze klantendienst in het kader van de opvolging van uw programma. Tijdens het gesprek kunnen volgende gegevens worden verzameld: naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bedrijfsinformatie. FCR Media gebruikt deze gegevens enkel om haar diensten/producten te optimaliseren. Het gebruiken van de persoonsgegevens is gerechtvaardigd door het bestaan van een contract met FCR Media. Indien het gesprek wordt opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden wordt u daarover bij aanvang van het gesprek geïnformeerd. U kan zich steeds verzetten tegen de opname van het gesprek indien u dit wenst. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Voor het behandelen en de verdere opvolging van klantenvragen kan FCR Media een beroep doen op (sub)verwerkers. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar punt 6 van deze privacyverklaring.

Wanneer u onze Websites bezoekt kan er een pop-up verschijnen die u toelaat om “live” te chatten met één van onze medewerkers. FCR Media kan de persoonsgegevens die u zou verstrekken tijdens een chat-sessie (vb. naam, adres, telefoonnummer, …) rechtmatig verwerken aangezien FCR Media daartoe een gerechtvaardigd belang heeft.

4.12 Verwerking van persoonsgegevens voor facturatiedoeleinden

Als u een betaalde dienst bij ons hebt afgenomen, hebben wij persoonsgegevens van u nodig om te factureren. Deze persoonsgegevens zijn naam en voornaam, e-mailadres, bedrijfsadres, facturatieadres, betaalgegevens en bankrekeningnummer en soms uw telefoon-of gsm-nummer. De verwerking van deze gegevens voor facturatiedoeleinden is rechtmatig vanwege de overeenkomst die u afgesloten heeft met FCR Media.

4.13 Verwerking van persoonsgegevens voor promotiedoeleinden van FCR

Mits u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, kan FCR Media de volgende persoonsgegevens gebruiken met het oog op de promotie van het bedrijf (vb. door middel van getuigenissen, foto’s, video’s, quotes, …): naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, foto, video. U kan te allen tijde deze toestemming terug intrekken zie punt ‘9.7. Recht om uw toestemming in te trekken’ en ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

4.14 Verwerking van persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

FCR Media verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan de op FCR Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het gaat onder meer onder regelgeving rond boekhouding en belastingen, arbeidswetgeving, … Het is mogelijk dat, om te voldoen aan deze wettelijke bepalingen, uw persoonsgegevens gedeeld worden met andere instanties.

4.15 Verwerking van persoonsgegevens voor de beveiliging van het bedrijfsgebouw

Om het bedrijfsgebouw te bewaken en controle te houden op welke personen het gebouw betreden, werd er een (bewakings)camera geïnstalleerd in de inkomhal van FCR Media. Medewerkers, bezoekers en leveranciers van FCR Media worden hierover geïnformeerd via de hiervoor bestemde pictogrammen, die werden opgehangen op duidelijk zichtbare plaatsen. De camerabeelden zijn enkel consulteerbaar in real-time en worden niet opgeslagen. FCR Media kan de opgenomen beelden rechtmatig verwerken op grond van gerechtvaardigd belang.

5. Gegevensverstrekking aan derden

FCR Media deelt uw gegevens met derden, onder meer voor de doeleinden omschreven in ‘4.3. Verwerking van persoonsgegevens door de verstrekking van gegevens aan data partners’. U kan u op elk ogenblik verzetten tegen deze verwerking zie ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring. Daarnaast worden uw gegevens enkel aan derden verstrekt indien FCR op grond van geldende wet- en regelgeving daartoe verplicht wordt, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

FCR Media verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om uw dienstenaanvraag te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Soms bevatten onze Websites links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig door te nemen; het wijkt af van onze Privacyverklaring.

6. Verwerkers

FCR Media kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van FCR Media, zullen optreden. Deze verwerkers mogen deze persoonsgegevens dus niet gebruiken voor hun eigen (commerciële) doeleinden. FCR Media selecteert deze partners zorgvuldig en verwacht dat zij even plichtsbewust met uw persoonsgegevens omgaan als FCR Media zelf. Met deze verwerker(s) sluiten wij een verwerkersovereenkomst af waarin de verwerker wordt verplicht om de verplichtingen uit deze Privacyverklaring, alsook de bepalingen uit de GDPR, na te leven.

Voorgaande paragraaf is tevens van toepassing op verwerkers die systemen/tools aanbieden waarin de (centrale) verwerking (vb. opslag, update, correctie,…) gebeurt van persoonsgegevens waarover FCR Media beschikt. Dergelijke data systemen/tools zijn noodzakelijk ter ondersteuning van de verschillende diensten/producten die door FCR Media worden aangeboden.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om voor de informatie die u ons toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien. FCR Media heeft dan ook verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot de beperkte toegang tot en monitoring van de gebouwen, systemen en bestanden geïmplementeerd; Maar ook technische maatregelen waaronder firewalls, bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie, alsmede verificatievereisten voor toegang tot persoonsgegevens op een ‘need-to-know’-basis worden voorzien.

Ook van onze verwerkers verwachten wij dat zij een gepast beveiligingsniveau kunnen garanderen wanneer ze persoonsgegevens ten behoeve van FCR Media verwerken. Wij leggen dit ook met al onze verwerkers contractueel vast.

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

FCR Media heeft een beleid uitgewerkt rond het bewaren van persoonsgegevens. We zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat we ze niet langer bijhouden dan nodig om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijn van de gegevens hangt dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u wilt dat FCR Media je persoonsgegevens niet langer bijhoudt of u wilt graag meer informatie over de bewaartermijnen die we hanteren, kan je hiervoor contact opnemen met onze klantendienst. Hoe u dit precies moet doen, kunt u lezen onder punt ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

9. Welke rechten hebt u en hoe kunt u deze uitoefenen?

FCR Media gebruikt de persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten, sollicitanten en websitebezoekers voor welbepaalde doeleinden en verzamelt enkel de persoonsgegevens die het werkelijk nodig heeft om die doeleinden te kunnen bereiken. Wij willen zo transparant en duidelijk mogelijk zijn omtrent de activiteiten waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen. Bijgevolg heeft FCR Media een beleid uitgewerkt opdat u uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd hebt, zou kunnen uitoefenen. In overeenstemming met de geldende privacywetgeving hebt u verschillende rechten.

9.1 Recht om uw gegevens in te kijken

U hebt het recht om op elk ogenblik aan FCR Media te vragen welke gegevens wij van u bezitten en waarvoor wij deze juist gebruiken en u kunt hiervan een kopie vragen. U kunt op deze manier ook vragen hoelang wij uw gegevens bewaren, op basis van welke rechtsgrond (toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, algemeen belang, vitaal belang) wij uw gegevens verwerken, enz. Door de uitoefening van dit recht kunt u ook nagaan of de gegevens die wij van u hebben wel correct zijn. Hoe u dit recht kan uitoefenen, kan u lezen onder punt ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring. Als u een MyMedia-, Websites- of Netsync account heeft, kunt u daar ook altijd al een overzicht vinden van de gegevens die wij van u hebben.

9.2 Recht om uw gegevens te laten verbeteren

Als u merkt dat de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist of onvolledig zijn, kunt u ze laten corrigeren of aanvullen. U kan hiervoor contact opnemen met de klantendienst per e-mail of door een contactformulier in te vullen. Als u een online account hebt op MyMedia, of ons Website of Netsync product heeft aangekocht, kunt u bepaalde persoonsgegevens ook zelf verbeteren of aanvullen.

9.3 Recht om uw gegevens te laten wissen

U hebt het recht om te vragen dat FCR Media de persoonsgegevens die het van u heeft, verwijdert. Merk wel op, dit recht geldt niet absoluut. De GDPR bepaalt onder welke voorwaarden dit recht uitgeoefend kan worden. De klantendienst zal beoordelen of aan één van de voorwaarden voldaan wordt. Als er wordt geoordeeld dat één van deze voorwaarden van toepassing is, wordt er overgegaan tot het wissen van uw persoonsgegevens. Indien uw gegevens voor bepaalde doeleinden aan onze verwerkers werden doorgegeven, zal FCR Media al deze verwerkers informeren dat de gegevens ook bij hen verwijderd moeten worden. Merk wel op dat als u verzoekt om dit recht uit te oefenen, al uw persoonsgegevens die FCR Media heeft, zullen verdwijnen. Als u nadien opnieuw gebruik wenst te maken van onze diensten, zal u bepaalde van deze gegevens opnieuw moeten meedelen.

Hoe u dit recht kan uitoefenen, kan u lezen onder punt ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

9.4 Recht om de beperkte verwerking van uw gegevens te vragen

Door om de beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, blijft het voor FCR Media mogelijk om de gegevens bij te houden, maar wordt het gebruik van de gegevens beperkt. De uitoefening van dit recht is slechts in beperkte gevallen van toepassing. Als FCR Media toch nog andere zaken met uw gegevens wilt doen dan het louter bewaren van de gegevens, zal dit slechts in beperkte gevallen mogelijk zijn (bijvoorbeeld door opnieuw uw toestemming te vragen voor de verwerking van uw gegevens). Hoe u dit recht kan uitoefenen, kan u lezen onder punt ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

9.5 Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer deze verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van FCR Media. Onder hoofdstuk ‘4. Welke gegevens verzamelen wij van u en met welk doel verzamelen wij die gegevens?’ kunt u de activiteiten terugvinden waarvoor FCR Media een gerechtvaardigd belang of een algemeen belang heeft. Als u dit recht inroept, zal FCR Media onderzoeken of haar gerechtvaardigde gronden voor die verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Als dit niet het geval is, zal FCR Media uw gegevens niet langer verwerken voor dat doeleinde.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Als u dit recht inroept, zal FCR Media uw gegevens niet langer verwerken voor marketingdoeleinden.

Hoe u dit recht kan uitoefenen, kan u lezen onder punt ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

9.6 Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Dit recht houdt in dat u de gegevens die u aan FCR Media hebt gegeven, terugkrijgt. Dit recht geldt wel enkel voor de verwerkingen van gegevens die berusten op uw toestemming (bv. toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief) of op een overeenkomst (bv. overeenkomst die u sluit wanneer u een digitale marketing dienst van FCR Media afneemt). Een bijkomend aspect van dit recht is dat u met de gegevens die u terugkrijgt naar een andere verwerkingsverantwoordelijke kan gaan zonder dat FCR Media zich daartegen kan verzeten. Merk wel op, het gaat enkel over de gegevens die u rechtstreeks aan FCR Media hebt bezorgd. Hoe u dit recht kan uitoefenen, kan u lezen onder punt ‘10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?’ van deze Privacyverklaring.

9.7 Recht om uw toestemming in te trekken

Zoals eerder vermeld werd, kunt u voor alle verwerkingen waarvoor FCR Media uw toestemming vraagt, op elk ogenblik deze toestemming opnieuw intrekken. Merk wel op, het intrekken van uw toestemming heeft geen impact op en doet geen afbreuk aan de verwerkingen die FCR Media deed toen uw toestemming nog niet ingetrokken was. U kunt uw toestemming op verschillende manieren intrekken:

U kan zich uitschrijven voor nieuwsbrieven, direct marketing acties en andere informatie op maat via de uitschrijflink die telkens onderaan de verstuurde nieuwsbrieven en andere communicatie vermeld staat.

U kan zich hier online uitschrijven voor het ontvangen van de papieren gouden en witte gids.

U kan het contactformulier invullen dat behandeld wordt door onze klantendienst. U kan via dit contactformulier verzoeken om u toestemming in te trekken voor het ontvangen van onder meer communicatie omtrent openstaande vacatures als u spontaan gesolliciteerd hebt bij FCR Media. Maar u kan zich ook via het contactformulier uitschrijven voor nieuwsbrieven, direct marketing of andere informatie op maat.

Houd er wel rekening mee dat er een bepaalde verwerkingstijd nodig is om uw verzoek te behandelen en dat in de tussentijd de kans bestaat dat u nog een laatste keer de informatie ontvangt. Deze verwerkingstijd wordt tot een minimum beperkt.

10. Waar kunt u terecht met vragen of klachten?

Zoals eerder bij de verklaring van uw rechten al werd aangegeven, kunt u uw rechten uitoefenen door een contactformulier in te vullen dat vervolgens behandeld wordt door onze klantendienst. Daarnaast kunt u ook steeds per mail contact opnemen met de klantendienst voor vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of vragen over deze Privacyverklaring. U kan ook een e-mail sturen naar info@fcrmedia.be met uw vraag of klacht. Wij vragen u een aantal gegevens mee te delen alsook welk recht u wilt uitoefenen of welke vraag of klacht u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij vragen hier uw persoonsgegevens zodat wij u uniek kunnen identificeren in onze systemen en zeker geen persoonsgegevens delen met personen die zich voordoen als iemand anders. Wij zullen u om volgende informatie vragen: naam en voornaam, adres, bedrijf, BTW-nummer en klantennummer (in het geval u met uw bedrijf diensten van FCR Media afneemt), telefoonnummer, e-mailadres, welk recht u wenst uit te oefenen en bijkomende informatie omtrent uw vraag of klacht. Alle verzoeken komen bij de klantendienst terecht. Zodra zij uw verzoek ontvangen hebben, sturen zij u een bevestigingsmail dat uw verzoek in behandeling wordt genomen. Binnen een maand na ontvangst van uw vraag door de klantendienst, zal u een finaal antwoord krijgen.

Wij zullen alles in het werk stellen om uw vragen en klachten zo goed mogelijk te beantwoorden of op te lossen. Mocht u daarna alsnog ontevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit meer informatie vinden over de stappen die u kunt nemen.

11. Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Privacyverklaring zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.

12. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

FCR Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. FCR Media werkt voor verschillende diensten samen met andere partners. FCR Media is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze partners en staat niet in voor de inhoud van hun privacy verklaring. Wij raden u bijgevolg aan de privacy verklaring van deze partners dan ook te raadplegen voor meer informatie.